Algemene voorwaarden verhuur.

Partyverhuur Tartaud, gevestigd te Almere

Eeuwenweg 115. 1335CP Almere.

KVK nummer : 89177339

Artikel 1

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Partyverhuur Tartaud wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. De betaling van het huur + eventuele waarborgsom dient voldaan te zijn voor het gehuurde wordt geleverd.

Artikel 2

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het springkussen aan Partyverhuur Tartaud voldoen.

Artikel 3

Het gehuurde materiaal blijft te allen tijde eigendom van Partyverhuur Tartaud.

Artikel 4

Partyverhuur Tartaud is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele betaalde waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Partyverhuur Tartaud op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5

Partyverhuur Tartaud is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde, daar deze door Partyverhuur Tartaud niet is verzekerd.

Artikel 7

De huurder zal als een goede beheerder het hem/haar gehuurde verzorgen en deze in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

Springkussens dienen geplaatst te worden op bijgeleverd grondzeil. De grond moet vrij zijn van scherpe delen zoals, takken, stenen, afval e.d. De zijwanden van het springkussen dienen ook vrij te staan van enig obstakel (mag nergens tegenaan schuren). Bij eventuele schade wordt deze verhaald op de huurder. Artikel 8

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terug bezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. Bij het annuleren na een reservering kan 25% van de huurprijs in rekening gebracht worden. Behalve wanneer de annulering 3 dagen voor de gebruiken/leverdatum ligt. Dan zijn de kosten voor de annulering 50% en bij 1 dag of op de dag 75% van het totaal bedrag.

Artikel 10

Het huren geschiedt op eigen risico. Partyverhuur Tartaud is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Partyverhuur Tartaud is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten.